Ka-ching POS

Publisher: Ka-ching POS Category: Payments, fraud & tax Compatibility: Customized Commerce

Ka-ching POS is a mobile omnichannel sales tool built to create seamless customer journeys and improve customer experiences.

Free
Optimizely verified

Ka-ching POS is a state-of-the-art sales tool with all the features and functionalities you’ll be looking for in a POS, but in a sleek and modern UI, and with a dedicated focus on Store Associate Experience. Empower your store associates to sell both online and from the store, in one system. Prices may vary.

Downloads

 • Ka-ching Integration API
 • Ka-ching one-pager
 • Integration Diagram

Get the app

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Bilag 2 til rammeaftale mellem kunden og leverandøren.

 1. Aftalegrundlag

En leveranceaftale er først bindende for leverandøren, når kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse eller når levering er sket.

Hvis leverandøren har udleveret produkter på prøve eller til lån, skal kunden for egen retning sørge for rettidig tilbagelevering. Sker tilbagelevering ikke indenfor den aftalte frist, er leverandøren berettiget til efter et valg enten at tilbagetage varerne for kundens regning, eller at fakturere produkterne til den gældende listepris hos leverandøren.

Modtageren hæfter for al original emballage, manualer og eventuelle kabler. Er emballagen i låneperioden beskadiget, eller bortkommer manualer og kabler, er modtageren forpligtet til at erstatte leverandøren værdien til gældende listepris. Er genstanden beskadiget i låneperioden, er modtageren forpligtet til at erstatte leverandøren værdien til gældende listepris.

Garantier, supplerende aftaler og ændringer af enhver kontrakt skal være skriftligt accepteret af begge parter for at være gyldig.

 1. Priser og betalingsbetingelser

Leverandørens priser er fastsat inklusive emballage, men eksklusiv forpakning, transport og moms. Leverandøren er berettiget til særskilt at debitere for ekspedition, transport, installation og levering.

Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved aftaleindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem aftaleindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet for varer eller tjenesteydelser, er leverandøren berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion med seks måneders varsel.

Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved overgivelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ved betaling med check anses betaling først at være sket ved fuld indløsning.

Kunden er uberettiget til at foretage modregning baseret på krav, der ikke er skriftligt accepteret af leverandøren.

 1. Mora og kreditforhold

Såfremt kunden ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt leverandøren modtager utilstrækkelige og/eller efter leverandørens opfattelse negative kreditoplysninger om kunden, er leverandøren berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse.

Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af leverandøren fastsatte frist, er leverandøren berettiget til enten at hæve leveranceaftalen eller at fastholde den, i hvilke tilfælde leverandøren kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket. 

Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt kunden helt eller delvist er i mora med 1 rate. 

Ved enhver forsinket betaling har leverandøren uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldstid at regne til betaling sker. 

 1. Ejendomsforbehold

Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er præsteret. Leverandøren er i tilfælde af kundens mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede, og kunden er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til, om eventuelle data tilhører kunden eller tredjemand. 

Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som leverandøren måtte blive påført. 

Kunden er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede. Kunden er, indtil fuld betaling sker, uberettiget til at lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes. 

Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder ved udlæg, udpantning eller arrest, er kunden forpligtet til straks at give leverandøren meddelelse herom. 

Kunden bærer risikoen for det leverede, indtil betaling er sket.

 1. Leveringstid

Medmindre andet er skriftligt fastsat fra leverandørens side eller skriftligt aftalt mellem parterne sker levering snarest muligt og under hensyntagen til leveringstider hos leverandørens underleverandører. 

Leveringstiden anses overholdt, når leverandøren forinden udløbet heraf kan dokumentere at produkt eller ydelse er afsendt eller står til rådighed. 

Medmindre andet er skriftligt aftalt forlænges leveringstiden tilsvarende, såfremt kunden fremsætter ønske om ændringer eller supplement. 

 1. Forsinkelse m.v. 

Foreligger der forsinkelse fra leverandørens side med hensyn til levering af produkter eller ydelser, og ønsker kunden at gøre misligholdelses beføjelser gældende, skal kunden inden 2 dage efter at forsinkelsen er indtrådt give leverandøren et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er kunden berettiget til at hæve leveranceaftalen, jfr. dog pkt. 9. Såfremt kunden ikke inden de nævnte 2 dage efter forsinkelsens indtrædelse giver leverandøren et rimeligt varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet leverandøren herefter blot skal foretage levering snarest muligt. 

I tilfælde af force majeure er leverandøren fri for ethvert ansvar, og kunden kan alene hæve eller fastholde kontrakten som anført i pkt. 11, jfr. dog pkt. 9. 

 1. Risikoovergang m.v.

Leverandøren kan frit levere fra alle sine afdelinger og er endvidere berettiget til at foretage levering gennem en af leverandøren valgt leverandør. 

Leverandøren leverer som udgangspunkt leverancen i sit fulde omfang. Leverandøren er dog berettiget til at levere det købte ad flere gange, hvis dette er skriftligt aftalt. 

Risikoen overgår til kunden ved overgivelse på kundens adresse, såfremt transporten sker på foranledning af leverandøren, eller med mindre andet er aftalt. Afhenter kunden selv det solgte på leverandørens adresse, overgår risiko ved udlevering fra leverandørens lager. 

Såfremt kunden ikke aftager leverancen som aftalt, er leverandøren berettiget til at hæve leveranceaftalen og kræve erstatning for sit tab og hermed påførte, herunder advokatomkostninger, eller at fastholde kontrakten og kræve sine påførte omkostninger, herunder opbevaringsomkostninger og advokatomkostninger, og tab dækket af kunden.

I tilfælde af at leverandøren hæver leveranceaftalen, er leverandøren som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne som erstatning for allerede præsterede arbejdsydelser og anvendte materialer, medmindre større skade er lidt. 

 1. Garantiforhold, mangler, afhjælpning og returnering

Leverandørens eventuelle garantier omfatter alene nye genstande og har kun virkning for mangler, som gør produktet eller ydelsen ubrugelig. For leverandørgarantier gælder de i garantierne indeholdte vilkår. 

En mangel anses ikke at foreligge, såfremt kunden har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinjer fra leverandørens underleverandører eller eventuelle retningslinjer udarbejdet af leverandøren, eller såfremt kunden eller tredjemand uden leverandørens samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede. 

Med mindre andet er skriftligt aftalt gælder for de varenumre, der i de af leverandøren udstedte ordrebekræftelser er mærket med en stjerne, at disse varer ikke tages retur, krediteres eller supporteres af leverandørens tekniske afdeling. 

Oplysninger fra leverandøren eller fra dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed af produkter er alene vejledende og leverandøren bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre leverandøren har afgivet udtrykkelig og skriftligt tilsagn herom. 

Ved modtagelsen af det af leverandøren leverede skal kunden straks foretage en grundig undersøgelse heraf. Såfremt kunden konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal kunden skriftligt gøre manglen gældende inden 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Reklamerer kunden ikke rettidigt bortfalder kundens ret til at gøre manglerne gældende. 

Ved begrundet og rettidig reklamation er leverandøren, efter eget valg og inden for rimelig tid, berettiget til, at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen. Såfremt leverandøren foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er kunden uberettiget til at hæve leveranceaftalen eller at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med eventuel omlevering eller afhjælpning skal kunden loyalt medvirke til at sådanne foranstaltninger kan gennemføres.

Leverandøren er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer og kan betinge sig, at kunden stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt kunden er indrømmet kredit. Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt kan kunden hæve leveranceaftalen, jfr. dog pkt. 9, eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet kundens misligholdelses beføjelser er begrænset hertil. 

En reklamationsfrist på 3 måneder er gældende for alle leverancer fra leverandøren med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der foretages omlevering eller afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøre gældende længere end den oprindelige aftalte reklamationsperiode. 

Returnering af produkter kan kun ske efter forudgående aftale med leverandøren. Ønskes en vare returneret skal leverandørens salgsafdeling kontaktes, hvorefter denne i givet fald fremsender en returneringsaftale til kunden.

Af returneringsaftalen fremgår hvilke produkter der kan returneres, samt til hvilken pris produkterne krediteres. kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returneringsaftalen i hvert kolli, der returneres.

Kunden forpligter sig til at erstatte leverandøren for eventuelle mangler eller beskadigelser herunder original emballage, løsdele, dokumentation m.v. Leverandøren forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returneringsaftale.

 1. Begrænsning i kundens hæveadgang

Kundens hæveadgang i pkt. 6, 8 og 11 er begrænset, idet kunden som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, medmindre forsinkelsen eller manglen må anses at være af afgørende og væsentlig betydning for kunden og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne. 

 1. Ansvarsbegrænsning

Leverandørens eventuelle produktansvar og erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor leverandøren har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill og lign.

Endvidere er leverandørens eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til 10% af det samlede vederlag i henhold til leveranceaftalen. 

Med hensyn til produktansvar desuden følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning: 

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i kundens besiddelse. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstiller af kunden, og hvori leverandørens produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af kundens produkter indgår. I den udstrækning, leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset. 

 1. Force majeure 

Ingen af parterne kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser over for den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har fuld rådighed over, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandører, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, transportforhold, mv., idet sådanne forhold betragtes som force majeure. Dog er hver af parterne berettiget til at hæve leveranceaftalen, jf. dog pkt. 9, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage. 

 1. Bestemmelser for reparation af hardware

Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager leverandøren beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal tilstilles leverandøren i skriftlig form inden 8 dage efter reparation.

 1. Bestemmelser for øvrige serviceydelser

For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc., beregnes de i leveranceaftalen aftalte timesatser, eller såfremt leveranceaftale herom ikke er indgået, de hos leverandøren til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for beregningen af prisen, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er leverandøren berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til kunden. De nye priser træder i kraft fra reguleringens bekendtgørelse at regne. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt. 

 1. Værneting

Tvister i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus.

Optimizely will store and process your personal data as described in our Privacy Policy. You can opt out at any time.